Staatsblad 372 (2021): Wet van 14 juli 2021 tot samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk worden opgeheven. De nieuwe gemeente Dijk en Waard wordt ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Heerhugowaard en Langedijk.

In september 2018 heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard een motie aangenomen waarin wordt bepleit een versneld onderzoek uit te voeren naar fusie met buurgemeente Langedijk. Op 26-2-2019 hebben beide raden (ieder apart) een besluit tot een (bestuurlijke) fusie genomen, dat zal betekenen dat per 1-1-2022 beide gemeenten zullen zijn samengevoegd. Of ook de gemeente Alkmaar bij deze samenvoeging betrokken kon worden, was nog onzeker, omdat de twee initiatiefgemeenten geen vertraging in het proces wensten op te lopen in de na te streven ambtelijke fusie per 1-1-2020, voorafgaand aan een bestuurlijke fusie twee jaar nadien. Die ambtelijke fusie is daadwerkelijk op 1-1-2020 van start gegaan.
In maart en april 2019 zijn in Langedijk en in Heerhugowaard 13 informatieavonden gehouden voor de bewoners. Een groeiende groep inwoners van het dorp Sint Pancras (gemeente Langedijk) voelt meer voor fusie met de andere buurgemeente Alkmaar dan met de beoogde fusiegemeente Heerhugowaard. Een herindelingsontwerp is opgesteld en dat werd gedurende de laatste 3 maanden van 2019 ter inzage gelegd. N.a.v. ingediende zienswijzen is een gewijzigd herindelingsplan opgesteld, dat op 11-3-2020 besproken wordt in een gezamenlijke raadsvergadering van beide gemeenten en daarna nemen de beide gemeenteraden ieder apart een besluit.
Het provinciebestuur is eind juni 2020 akkoord gegaan met het voorstel tot samenvoeging van Langedijk en Heerhugowaard. Het herindelingsvoorstel is nu doorgestuurd naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft op 18-9-2020 op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een herindelingsvoorstel voor samenvoeging van Heerhugowaard en Langedijk tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard per 1-1-2022. De hoorzitting over deze herindeling, die georganiseerd was de Tweede-Kamercommissie en gepland stond voor van 16-12-2020, heeft wegens coronalockdown niet kunnen plaatsvinden.

Kamerstuk 35621:
Wetsvoorstel tot samenvoeging van de Noordhollandse gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

Dit wetsvoorstel is op 14-1-2021 (daags voor de val van de regering Rutte-III) aangemeld voor plenaire behandeling. De Tweede Kamer heeft op 11-2-2021 (op de laatste dag voor het verkiezingsreces) in een plenair debat (dus niet in commissie van Binnenlandse Zaken) over dit wetsvoorstel vergaderd en gestemd. Het wetsvoorstel is aangenomen en wordt later dit jaar door de Eerste Kamer behandeld; op 6-4-2021 heeft de Eerste Kamercommissie hierover vergaderd en op 13-4-2021 een voorlopig verslag uitgebracht en wacht nu op de Memorie van Antwoord. Op 18-5-2021 vergaderde de Commissie Binnenlandse Zaken van de Eerste Kamer hierover; zie de agenda van die commissievergadering. Genoemde commissie heeft op 7-5-2021 de Memorie van Antwoord ontvangen en levert op 1-6-2021 inbreng voor het verslag. Op 6-7-2021 heeft de Eerste Kamer in plenaire zitting het wetsvoorstel (kamerstuk 35621) behandeld en op 13-7-2021 ingestemd met het wetsvoorstel. PVV, Forum voor Democratie en de fractie Nanninga stemden tegen het wetsvoorstel.