Staatsblad 288 (2018): Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

Het door het provinciebestuur vastgestelde herindelingsvoorstel is op 8-9-2017 door de ministerraad doorgestuurd voor advies naar de Raad van State. Het herindelingswetsontwerp is als Kamerstuk 34833 op 21-11-2017 toegezonden aan de Tweede Kamer en aangenomen op 24 april 2018. Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer kort na 23.00 uur dit wetsontwerp aanvaard (stemming met zitten en opstaan).

Van de tien Gelderse gemeenten in de regio Rivierenland hebben Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zich in november 2014 uitgesproken over intensievere samenwerking. Er is op instigatie van het provinciebestuur en van de afdeling Gelderland van de VNG een commissie gevormd, die o.l.v. ex-burgemeester van Apeldoorn Fred de Graaf aanbevelingen doet voor herindelingen. Een van die aanbevelingen is dat ook Culemborg zich zou aansluiten bij het genoemde drietal. Andere gemeenten in dit gebied zijn: Neder-Betuwe, Buren en Tiel (volgens genoemde commissie zou dit als een tweede drietal kunnen samengaan). De twee gemeenten Maasdriel en Zaltbommel hebben medio 2015 besloten tot ambtelijke fusie met elkaar, en zullen daarom niet fuseren met andere buurgemeenten in de Bommelerwaard.
Inmiddels blijkt de meest gewenste samenwerking de kant op te gaan van een fusie van drie buurgemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal, een standpunt dat de drie colleges van B&W in maart 2015 aan hun raadsleden hebben overgebracht. Als er binnen 3 jaar geen fusie zou plaatsvinden, dan wensen de drie colleges toch een verdere samenwerking in afwachting van een fusie op langere termijn.
In april 2015 heeft bovengenoemde VNG-commissie haar eerdere uitspraken (van november 2014) moeten afzwakken, waardoor op middellange termijn een grootschalige herindeling van het rivierengebied niet langer ‛onvermijdelijk’ is. Op 15-4-2015 wordt verder overleg gevoerd, in een besloten bijeenkomst.
In oktober 2016 zijn raadsvergaderingen gepland, waarin de drie gemeenteraden zich mogen uitspreken over een volgende stap naar een fusie van deze drie gemeenten. Deze drie gemeenteraden hebben dan ook op 15-6-2017 het op 28-2-2017 door de drie colleges van B&W overeengekomen herindelingsontwerp vastgesteld (alleen de tegenstemmen van de ChristenUnie-fractie in de gemeente Lingewaal), wat dan de eerste formele stap op weg naar de per 1-1-2019 beoogde fusie is geworden. De gefuseerde gemeente zal West Betuwe (twee woorden!) gaan heten (hoewel het Reformatorisch Dagblad de spelling West-Betuwe hanteert).