Staatsblad 274 (2018): Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen

Het door het provinciebestuur vastgestelde herindelingsvoorstel is op 8-9-2017 door de ministerraad doorgestuurd voor advies naar de Raad van State. Het herindelingswetsontwerp is als Kamerstuk 34826 op 21-11-2017 toegezonden aan de Tweede Kamer en aangenomen op 24 april 2018. Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer kort na 23.00 uur dit wetsontwerp aanvaard (stemming met zitten en opstaan).

Eind december 2015 hebben de gemeenteraden van Onderbanken (ontstaan uit de samenvoeging per 1-1-1982 van de vier voormalige gemeenten Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Schinveld) en van Schinnen besloten te willen fuseren tot een nieuwe gemeente met de naam: Beekdaelen. Het wettelijk ingekaderde herindelingstraject is begin 2016 in gang gezet. Aan het bestuur van de gemeente Nuth, buurgemeente van Schinnen, werd verzocht als derde fusiepartner deel uit te maken van deze herindeling. Op 31-5-2016 heeft de raad van Nuth inderdaad ingestemd met deze fusie, met streefdatum 1-1-2019. Nadien heeft een actiegroep uit Nuth een petitie ingediend tegen een fusie met de twee buurgemeenten. Begin november 2016 zou het herindelingsontwerp, zojuist vastgesteld door de drie gemeenteraden, twee maanden ter inzage komen te liggen, zodat eenieder op dit ontwerp kan reageren. De planning is dat op 6-3-2017 de drie raden een herindelingsadvies vaststellen en toezenden aan het provinciebestuur. Voor details over het te volgen herindelingstraject , zie: www.fusie-ons.nl.