Staatsblad 106 (2017): Wet van 8 maart 2017 tot samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren

Bij deze samenvoeging blijkt Oldambt medio november 2014 geen herindelingspartner meer te zijn, dus blijft deze pas vier jaar eerder gevormde gemeente nu zelfstandig.
Op 6-1-2015 hebben de burgemeesters van de drie gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (dus inmiddels ook zonder Veendam) het "startdocument herindeling" ondertekend. De werktitel van deze drie te fuseren gemeenten (samen 62000 inwoners) luidt ‛HSSM’. De drie gemeenteraden kwamen toen bijeen op 27-1-2015 om gezamenlijk de strategie te bepalen die moest leiden tot een fusie in 2018. Een provinciale Arhi-procedure is daarom niet meer van toepassing op deze drie gemeenten noch op de zelfstandig te blijven gemeente Oldambt. Deze drie gemeenten hebben een herindelingsontwerp op 30-12-2015 openbaar gemaakt, waarin zij Oldambt als vierde partner afwijzen. Eind april 2016 hebben de drie gemeenteraden het herindelingsadvies (naam van de fusiegemeente en uitgangspunten van de samenwerking) vastgesteld en doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten.
Medio mei 2016 hebben Gedeputeerde Staten een herindelingsadvies toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarin een positieve beoordeling over de vrijwillige samenvoeging van deze drie gemeenten wordt gegeven en aan de minister gevraagd wordt een herindelingsregelingvoorstel aan de Ministerraad te sturen. Dan zal er voldoende tijd zijn om gemeentelijke herindelingsverkiezingen in november 2017 te houden worden opdat per 1-1-2018 een fusie van deze drie HSSM-gemeenten een feit zal zijn. Vooruitlopend op de formele stappen die nog moeten worden gezet om een herindeling te realiseren, is op 15-3-2016 al de nieuwe naam van de te fuseren gemeenten bekendgemaakt: Midden-Groningen; de keuze aan de inwoners was (in de 2de week van februari) uit nog twee andere namen: De Hogewolden en Woldmeren. Om iedereen te informeren over de voortgang van deze herindeling, is er een speciale website www.midden-groningen.nl geopend.
De ministerrraad heeft zich op 2-9-2016, op voorstel van minister Blok, tijdelijk minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, akkoord verklaard met dit herindelingsvoorstel, dat nu voor advies is doorgestuurd naar de Raad van State.

Op 14-2-2017 heeft de Tweede Kamer dit wetsvoorstel 34594 aangenomen. De SP, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 7-3-2017 als hamerstuk afgedaan, waarbij PvdD en de PVV aantekening is verleeend.