Staatsblad 105 (2017): Wet van 8 maart 2017 tot samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde

Per 29 april 2012 echter heeft het gemeentebestuur van Vlagtwedde met name het onderzoek naar herindeling van Vlagtwedde en Stadskanaal gestaakt; de deur naar samenwerking met Bellingwedde werd nog wel open gehouden. De gemeente Bellingwedde heeft haar inwoners uitgenodigd voor een discussieavond op 14-5-2013 over de voorgestelde herindeling van 23 naar 6 gemeenten. Er is toen voldoende aanleiding gevonden voor de colleges van B&W van de twee gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde om een fusietraject in te gaan. Eind september 2013 is aan de beide gemeenteraden vezocht een principebesluit te nemen over deze samenvoeging. De beoogde fusiedatum was toen 1-1-2016. Inmiddels hebben op 28-1-2014 de raden van beide gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde unaniem ingestemd met een fusie van deze twee gemeenten tot één nieuwe gemeente Westerwolde, en wel per 1-1-2018.
Het provinciebestuur had gerekend op een fusie waar ook andere buurgemeenten (Stadskanaal, Oldambt) deel van zouden uitmaken en heeft gedreigd een negatief advies aan het ministerie te geven over deze fusie van slechts twee gemeenten. Dat bestuur was fel gekant tegen een eigen herindelingsprocedure van de twee buurgemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde, die, zonder daar overige Oost-Groningse gemeenten bij te betrekken, wensten te fuseren tot een nieuwe gemeente Westerwolde. Deze twee “recalcitrante” gemeenten hebben zich niets aangetrokken van de eis van Gedeputeerde Staten om de lopende herindelingsprocedure stop te zetten. Zo konden de inwoners van deze twee gemeenten nog tot 18 juli reageren op het herindelingsontwerp voor de nieuw te vormen gemeente Westerwolde. Het conflict dreigde ertoe te leiden dat de provincie per september 2014 een eigen Arhi-procedure ging starten, waarna de gemeenten hun lopende procedure zouden moeten staken. Echter, op 24-3-2015 hebben de raden van Bellingwedde (alle partijen behalve GroenLinks, die Westerwolde te klein vindt) en Vlagtwedde (unaniem) besloten om aan het provinciebestuur het verzoek over te brengen dat zij hun eigen procedure weer kunnen voortzetten om aldus te komen tot een fusie van twee gemeenten. Hier is dus een bestuurlijk conflict ontstaan tussen de provincie en twee van haar gemeenten.
Medio 2015 heeft het nieuwe provinciebestuur een soepeler houding ingenomen dan het vorige bestuur en ging ermee akkoord dat buurgemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde samen één gemeente gaan vormen en ook dat Oldambt een zelfstandige gemeente blijft en zal naar de minister van Binnenlandse Zaken een herindelingsvoorstel sturen voor een samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde tot een enkele gemeente Westerwolde per 1 januari 2018.
De ministerrraad heeft zich op 2-9-2016, op voorstel van minister Blok, tijdelijk minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, akkoord verklaard met dit herindelingsvoorstel, dat nu voor advies is doorgestuurd naar de Raad van State.

Op 14-2-2017 heeft de Tweede Kamer dit wetsvoorstel 34593 aangenomen. De SP, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 7-3-2017 als hamerstuk afgedaan, waarbij PvdD en de PVV aantekening is verleeend.