Staatsblad 104 (2017): Wet van 8 maart 2017 tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân

Zie een pdf-bestand met de kaart waarop de grenzen voor en na de wijziging zijn aangegeven.

De ministerrraad heeft zich op 2-9-2016, op voorstel van minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, akkoord verklaard met dit herindelingsvoorstel “Weryndieling 2018”, zodat het voorstel voor advies is doorgestuurd naar de Raad van State.
De Vaste Commissie van Binnenlandse Zaken heeft verslag uitgebracht (gepubliceerd op 20-12-2016) van haar bevindingen (kamerstuk 34592 nr. 4), waaruit het volgende is overgenomen. De gemeente Súdwest-Fryslân telt momenteel 74 kernen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Dearsum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Loënga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns, Westhem, Witmarsum, Wolsum, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum en Zurich. In dit wetsvoorstel wordt de gemeente Littenseradiel opgeheven en zal de gemeente Súdwest-Fryslân worden vergroot met nog eens 15 kernen: Boazum, Britswert, Easterein, Easterwierrum, Hidaard, Hinnaard, Iens, Itens, Kûbaard, Lytsewierrum, Reahûs, Rien, Waaksens, Wiuwert en Wommels. De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft eind 2016 vraagtekens geplaatst bij de samenhang in een gemeente met zoveel kernen, en verwijst naar het gebrek aan samenhang, die nu op te heffen gemeente Littenseradiel parten heeft gespeeld.

Op 14-2-2017 heeft de Tweede Kamer dit wetsvoorstel 34592 aangenomen. De SP, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 7-3-2017 als hamerstuk afgedaan, waarbij PvdD en de PVV aantekening is verleeend.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen Waadhoeke en Leeuwarden per 1-1-2021.