Staatsblad 111 (2016): Wet van 16 maart 2016 tot samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

Dit wetsvoorstel (Kamerstuk 34296) is bij de Tweede Kamer ingediend nadat de drie gemeenteraden hebben besloten te fuseren. De Tweede Kamer is verzocht dit wetsvoorstel vóór 20-2-2016 in behandeling te nemen en de Eerste Kamer vóór 20-4-2016. Opdat voldoende tijd resteert voor de voorbereiding van de herindelingsverkiezing – die naar verwachting plaatsvindt in november 2016 – dient de wet uiterlijk op 15 september 2016 in werking te treden.

Wetsvoorstel (Kamerstuk 34296) door de Tweede Kamer op 1 maart 2016 goedgekeurd en vastgesteld. In de Iweede Tweede Kamer hebben de aanwezige leden van de fracties van PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit wetsvoorstel gestemd. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 15-3-2016 als hamerstuk afgedaan, d.w.z. zonder beraadslaging en zonder stemming (SP, PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend, hetgeen betekent dat deze drie fracties zouden hebben tegengestemd indien er stemming zou hebben plaatsgevonden).

Buurgemeente Son en Breugel had medio mei 2015 haar wens bekendgemaakt dat gelijk met bovengenoemde herindeling een grenswijziging zou moeten plaatsvinden, waardoor de Sint-Oedenrodese buurtschappen Zwijnsbergen en Wolfswinkel niet zouden meegaan naar de nieuw beoogde fusiegemeente Meierijstad, maar onderdeel zouden moeten worden van de te handhaven gemeente Son en Breugel. Kennelijk is die wens niet gehonoreerd.

Eind juni 2013 zouden zij hierover een besluit nemen. Vervolgens bleek ook de buurgemeente Veghel betrokken te zijn geworden bij deze nieuw te vormen gemeente. De vier resterende Meierij-gemeenten (Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en Vught) opteerden dus niet voor een herindeling, maar vonden een ambtelijke samenwerking voldoende. Laatstgenoemde Meierij-gemeente, Vught, wenste uiteindelijk geen volledige ambtelijke fusie na te streven.

Alle aandacht ging rond oktober 2014 uit naar het kiezen van een naam voor deze fusiegemeente; op 19-11-2014 werd de keuze uit drie voorstellen bekendgemaakt: Koevering, Land van Rode of Meierijstad. Meierijstad bleek de populairste naam te zijn geworden. In augustus 2015 heeft de ministerraad ingestemd met deze samenvoeging van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. De per 1-1-2017 te fuseren gemeenten (met bijna 80.000 inwoners) zal Meierijstad gaan heten.