Staatsblad 178 (2015): Wet van 8 april 2015 tot samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang

Wetsvoorstel 34074 is bij de Tweede Kamer op 10-11-2014 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties R.H.A. Plasterk:
Samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang

De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 5-9-2014 ingestemd met de samenvoeging van de twee gemeenten Edam-Volendam en Zeevang. De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel besproken en op 26-3-2015 is het wetsvoorstel met hand opsteken aangenomen (waarbij alleen de 12 PVV-afgevaardigden hebben tegengestemd). De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 7-4-2015 als hamerstuk afgedaan (PVV is daarbij aantekening verleend, hetgeen betekent dat deze fractie zou hebben tegengestemd indien er stemming zou hebben plaatsgevonden).
De gemeente Zeevang (met ruim 6000 inwoners) heeft aan haar buurgemeente Edam-Volendam (met iets minder dan 29000 inwoners) verzocht om samen één gemeente te gaan vormen. In het voorjaar van 2012 is dit verzoek voor het eerst besproken geweest in de gemeenteraad van Edam-Volendam. Een meerderheid (15 stemmen voor en 6 stemmen tegen) van de gemeenteraad van Edam-Volendam heeft op 27-6-2013 gestemd vóór fusie met de gemeente Zeevang. Op 13-2-2014 hebben beide gemeenten, deze keer unaniem, het herindelingsadvies goedgekeurd en vastgesteld. Kort daarna hebben in beide gemeenten informatieavonden plaatsgevonden voor de inwoners. Op 2-6-2014 heeft de Gedeputeerde Staten een positief herindelingsadvies voor deze fusie ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.