Staatsblad 190 (2014): Wet van 14 mei 2014 tot samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer

Wetsvoorstel (Kamerstuk 33790) bij de Tweede Kamer ingediend op 6-11-2013 en op 22 april 2014 goedgekeurd en vastgesteld. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 13-5-2014 als hamerstuk afgedaan (PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend, hetgeen betekent dat deze twee fracties zouden hebben tegengestemd indien er stemming zou hebben plaatsgevonden).

Vanaf 2002 zoekt de gemeente Graft-De Rijp al naar fusiepartners. Beoogde omliggende gemeenten als fusiepartner waren al: Schermer, Zeevang, Heerhugowaard, Beemster, Castricum, Koggenland, Zaanstad en Purmerend. Op 5 juli 2011 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om daadwerkelijk te gaan fuseren. De gemeenteraad heeft op 15 maart 2012 besloten om Alkmaar te prefereren als meest gewenste fusiepartner boven Zaanstad. Alkmaar en Zaanstad waren vanaf november 2011 de nog overgebleven potentiële fusiepartners voor Graft-De Rijp. Al eerder hadden gesprekken plaatsgevonden met elf omliggende gemeenten. Merk op dat Graft-De Rijp slechts zes gemeenten als buur heeft: Schermer, Beemster, Wormerland (met welke gemeente geen overleg werd gevoerd), Zaanstad, Uitgeest (evenmin overleg mee gevoerd) en Castricum. De beoogde fusiegemeente Alkmaar is geen buurgemeente van Graft-De Rijp; de gemeente Schermer ligt daartussen. De grens met Zaanstad is slechts een halve kilometer lang. Momenteel heeft Nederland geen andere gemeenten dan Amsterdam die uit "enclaves" zijn samengesteld: oppervlakken die niet aan elkaar grenzen en toch samen één gemeente vormen; de keuze voor Alkmaar kan dus nog een probleem worden. Opvallend is dat beide gemeenten in de gepubliceerde stukken met geen woord reppen over de gescheiden ligging.
De gemeenteraden van Graft-De Rijp en Alkmaar hebben zich, respectievelijk op 15 maart en op 12 april 2012, uitgesproken voor een herindeling van beide gemeenten, die moet leiden tot fusie per 1-1-2015. In het nu te volgen voorbereidingsstadium moet er rekening mee worden gehouden dat gaandeweg het traject ook de tussenliggende buurgemeente Schermer deel kan gaan uitmaken van deze herindeling.
Op 21-6-2012 besloot de gemeenteraad van Schermer unaniem tot buurgemeente Alkmaar als beoogde fusiepartner. Een andere buurgemeente van Alkmaar, Heerhugowaard, had eerder al gekozen om met Alkmaar te fuseren. Als gevolg van de wens van de inwoners van het dorp Oterleek (dat weliswaar in de gemeente Schermer ligt, maar vlak ten zuiden van de bebouwde kom van Heerhugowaard ligt) is een amendement aangenomen om dit nader te onderzoeken. Als die wens serieus is, volgt vermoedelijk in 2014 een grenscorrectie.

Inderdaad is medio maart 2013 een herindelingsadvies opgesteld voor de drie gemeenten Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp, die met hun drieën wel een aaneengesloten gebied vormen. De fusiestuurgroep heeft dat advies aan de drie colleges van Burgemeester en Wethouders voorgelegd. Op 23 april 2013 is het Herindelingsadvies Alkmaar, Graft-De Rijp, Schermer in de gemeenteraden van Graft-De Rijp en van Schermer vastgesteld en op 25 april 2013 in de gemeenteraad van Alkmaar. Op 3-5-2013 is dit herindelingsadvies toegezonden aan het provinciebestuur.