Staatsblad 189 (2014): Wet van 14 mei 2014 tot samenvoeging van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse

Wetsvoorstel (Kamerstuk 33789) bij de Tweede Kamer ingediend op 6-11-2013 en op 22 april 2014 goedgekeurd en vastgesteld. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 13-5-2014 als hamerstuk afgedaan (PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend, hetgeen betekent dat deze twee fracties zouden hebben tegengestemd indien er stemming zou hebben plaatsgevonden).

De gemeenteraden van Bernisse en van Spijkenisse hebben op respectievelijk 26 en 27 maart 2013 ingestemd met een aangepast advies tot herindeling, waarbij deze twee gemeenten op vrijwillige basis worden samengevoegd. In april 2013 is de inwoners gevraagd een nieuwe gemeentenaam te bedenken. Een commissie heeft 1300 (!) suggesties op hun merites beoordeeld en komt tot het advies om de te fuseren gemeente Nissewaard te gaan noemen. Zelfs de Adviescommissie voor Aardrijkskundige Namen in Nederland (AaniN) heeft bij monde van haar voorzitter Ormeling dit een juiste keuze genoemd. Op 11 resp. 12 juni zouden de twee gemeenteraden een besluit nemen over de nieuwe naam, maar er bleek geen overeenstemming (“Nissewaard is Nikswaard”). Aan het Rijk is om een maand uitstel voor een besluit over de nieuwe naam gevraagd en gekregen. In juli 2013 hebben de beide gemeenteraden alsnog besloten de naam Nissewaard te kiezen als naam voor de nieuwe gemeente.
Andere gemeenten op het eiland Voorne-Putten (Westvoorne, Brielle, Hellevoetsluis) waren nog niet toe aan een verderstrekkende herindeling, die tot één eilandgemeente zou moeten leiden. De wens tot een fusie met buurgemeenten kwam vooral vanuit Bernisse, die aanvankelijk liever met Hellevoetsluis wilde samengaan. Nadat beide fusiegemeenten hun herindelingsadvies hebben aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, is het provinciebestuur medio mei 2013 akkoord gegaan en zal nu zijn zienswijze hierover doorgeven aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De volgende stap is dat de ministerrraad een beslissing kan nemen terzake het (positieve) herindelingsadvies van zowel de beide gemeenten als de provincie. Het streven is een fusie per 1-1-2015 en een grenscorrectie tussen de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis per 1-1-2016, mits beide gemeenteraden instemmen met een grenscorrectie waarbij Oudenhoorn overgaat naar de buurgemeente Hellevoetsluis.