Staatsblad 188 (2014): Wet van 14 mei 2014 tot samenvoeging van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen

Wetsvoorstel (Kamerstuk 33787) bij de Tweede Kamer ingediend op 6-11-2013 en op 22 april 2014 goedgekeurd en vastgesteld. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 13-5-2014 als hamerstuk afgedaan (PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend, hetgeen betekent dat deze twee fracties zouden hebben tegengestemd indien er stemming zou hebben plaatsgevonden).
Het vaststellen van een naam voor de gefuseerde gemeente door de nieuwe gemeenteraad heeft eind 2015 plaatsgevonden en er is gekozen voor Berg en Dal, zodat per 1-1-2016 deze nieuwe naam in werking zal treden. Als fusienaam is Berg en Dal geopperd, maar de werktitel Mug is onaanvaardbaar voor de Adviescommissie aardrijkskundige namen in Nederland (AaniN). Inwoners konden hun stem uitbrengen op een naamgevingsreferendum dat gelijktijdig met de raadsverkiezing werd gehouden (de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 werden voor herindelingsgemeenten uitgesteld tot 19 november 2014). De keuze was dan uit twee namen: Berg en Dal of Groesbeek, welke eerste naam na 1-1-2016 van kracht gaat worden. In 2015 luidt de naam van de nieuwe gemeente nog: “Groesbeek”, per 1-1-2016 dus “Berg en Dal”.

VOORGESCHIEDENIS: De Gelderse gemeente Millingen aan de Rijn wil zichzelf opheffen. Een brief met die strekking zou begin 2011 vanuit de gemeente zijn verstuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken. De slechte financiële situatie bij deze gemeente zou de aanleiding voor deze stap zijn, ook met de bedoeling om het vervolgens voor de buurgemeenten Ubbergen en Groesbeek aantrekkelijker te maken om het grondgebied van Millingen bij die twee gemeenten onder te brengen. Eerdere fusiegesprekken van Millingen aan de Rijn met Ubbergen en met Groesbeek zouden al zonder resultaat zijn gebleven.
Eind oktober 2011 heeft de burgemeester van Millingen aan de Rijn, Marianne Schuurmans, de urgentie van een fusie nog eens aangegeven. Het provinciebestuur onderzoekt intussen welke gemeente een geschikte fusiepartner kan zijn.
Op 22-12-2011 heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Groesbeek aan gedeputeerde Jan Markink meegedeeld dat Groesbeek en Millingen per 2014 één gemeente kunnen vormen. Die twee gemeenten grenzen niet aan elkaar; de gemeente Ubbergen ligt er tussenin. Op een speciaal belegde raadsvergadering van de gemeente Ubbergen op 12-1-2012 over een toekomstige samenvoeging van Millingen en Groesbeek bleek een raadsmeerderheid ervoor dat Ubbergen fusiepartner wil zijn bij de herindeling van zijn twee buurgemeenten. Het liefst zou Ubbergen willen dat ook de Gelderse gemeente Heumen (zie bij de fusiewensen van Druten en Beuningen) en de Limburgse gemeente Mook en Middelaar bij het herindelingsproces betrokken worden.
De gemeente Groesbeek wil voorlopig alleen met Millingen aan de Rijn fuseren, omdat dat financieel redelijk ovezichtelijk is en omdat voor een grootschaliger fusie is meer tijd nodig is.
Een doorbraak kwam op 20-12-2012 toen de drie gemeenteraden van Groesbeek (13 voor, 4 tegen), Ubbergen (unaniem voor) en Millingen aan de Rijn (unaniem voor) alsnog instemden met een herindeling. Als het verdere traject geen vertraging oploopt, kan de fusie op 1-1-2015 een feit zijn.