Staatsblad 187 (2014): Wet van 14 mei 2014 tot herindeling van de gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss

Dit wetsvoorstel (Kamerstuk 33786) werd op 22 april 2014 door de Tweede Kamer goedgekeurd en vastgesteld. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 13-5-2014 als hamerstuk afgedaan (PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend, hetgeen betekent dat deze twee fracties zouden hebben tegengestemd indien er stemming zou hebben plaatsgevonden).

Op 29 mei 2013 hebben de gemeenteraden van Maasdonk, 's-Hertogenbosch en Oss besloten akkoord te gaan met het ontwerp-herindelingsplan, dat inhoudt dat de gemeente Maasdonk (in 1993 gevormd uit de opgeheven gemeenten Geffen en Nuland, aangevuld met delen uit de gemeenten Berlicum, Heesch, Heeswijk-Dinther, Lith, Oss en Rosmalen) wordt opgeheven en het gebied wordt verdeeld over de twee buurgemeenten 's-Hertogenbosch (de plaatsen Nuland en Vinkel, inclusief toekomstig regionaal bedrijventerrein Heesch-West, in totaal 6719 inwoners, 2818 woningen en 26,19 km2 oppervlakte) en Oss (de plaats Geffen, in totaal 4629 inwoners, 1845 woningen en 11,06 km2 land). Op 27 augustus 2013 heeft, na inspraakrondes, nog een raadsvergadering plaatsgevonden voor eventuele aanpassingen aan het herindelingsplan, maar de drie gemeenteraden hebben vastgehouden aan het plan de grens meer richting Nuland op te schuiven (nl. bij de waterschapssloot tussen de twee dorpen), zodat Geffen in de toekomst meer ruimte heeft voor woningbouw. Door inwoners van Nuland was bewaar geuit tegen dit in westelijke richting opschuiven van de gemeentegrens van de Molengraaf naar de Loonsestraat, zodat deze Nulanders niet in 's-Hertogenbosch, maar in Oss zouden komen te wonen. Een amendement om de historische grens te respecteren, heeft het niet gehaald.
Eerdere plannen voor een fusie van Maasdonk met de buurgemeente Bernheze zijn jarenlang gekoesterd (in het toenmalige streven om plattelandsgemeenten te vormen als een groene buffer tussen steden), maar werden in 2012 door Bernheze afgewezen.