Staatsblad 286 (2013): Wet van 19 juni 2013 tot wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân

Bij deze wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân zijn drie gemeenten in de Friese zuidwesthoek, Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân en Lemsterland samengegaan onder de naam De Friese Meren. Tegelijk werd de gemeente Boarnsterhim opgeheven en het grondgebied verdeeld: over Leeuwarden (de plaatsen Abbenwier, Domwier, Eagum, Friens, Goatum, Grou, Idaerd, Jirnsum, Reduzum, Suorein, Warstiens, Warten, Wergea), Súdwest-Fryslân (de plaatsen Raerd, Dearsum, Poppenwier, Tersoal en Sibrandabuorren) en Heerenveen (de plaatsen Akkrum, Aldeboarn, Birstum, Jinshúzen, Nes, Oosterboorn, Oude Schouw, Poppenhúzen, Soarremoarre).
Daarbij heeft een kleine grenscorrectie plaatsgevonden tussen de gemeenten Heerenveen en de opgeheven gemeente Skarsterlân, in het voordeel van de gemeente Heerenveen (onbebouwde kom in omgeving trafostation De Dolten, gelegen tussen Oudehaske en Haskerdijken en in omgeving Deltrastate / Delten naar het zuiden doorlopend to De Deelen en Boenderpolle).
Een tweede grenscorrectie heeft plaatsgevonden tussen De Friese Meren (voorheen Skarsterlân) en Boarnsterhim (de plaats Terherne met omliggend watergebied gaat naar De Friese Meren).
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel 33496 op 25-4-2013 aangenomen; de Eerste Kamer heeft dit als hamerstuk afgedaan op 18-6-2013.
Een eerdere uitwerking van de nieuw te vormen gemeente De Friese Meren zou een grenscorrectie inhouden tussen de gemeenten Skarsterlân en Heerenveen. Eind april 2013 hebben twee kamerleden een amendement ingediend om deze grenscorrectie ongedaan te maken, waardoor de dorpen Haskerdijken en Nieuwebrug tezamen met een bedrijventerrein weer deel zou uitmaken van de gemeente De Friese Meren.

Boarnsterhim wilde zich opheffen als zelfstandige gemeente; sinds 2006 waren de 31 Friese gemeenten met elkaar in gesprek over gemeentelijke herindeling. Op 22-11-2011 stemden de raden van de gemeenten Leeuwarden, Súdwest Fryslân (in 2011 ontstaan, toen nog gespeld als twee losse woorden, inmiddels gespeld met een koppelteken), Heerenveen, Skarsterlân en Boarnsterhim in met een ontwerp voor herindeling van Boarnsterhim, waarvan het grondgebied zou moeten worden verdeeld over de vier overige gemeenten (met de aantekening dat het gebiedje Hoarnsterbuorren (drie boerderijen aan de Hegedijk, nabij Raerd) naar Leeuwarden zou moeten overgaan en dus niet (zoals de rest van Raerd) aan Súdwest Fryslân worden toegevoegd). Op 17-4-2012 hebben deze gemeenteraden definitief hun akkoord gegeven over deze herindeling met de opheffing van Boarnsterhim als voornaamste motief.

Klik op blauwe of groene link voor de per 1-7-2015 ingevoerde naamscorrectie van De Friese Meren in De Fryske Marren.