Staatsblad 311 (2012): Wet van 5 juli 2012 tot samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 15-9-2009 het besluit genomen om de procedure te starten die moet leiden tot een gemeentelijke herindeling. Als vervolgstap is op 21-10-2009 een overleg tussen provincie en gemeenten gepland.
Een provinciale adviescommissie, de commissie Schutte, had al in opdracht van de provincie Zuid-Holland geconcludeerd dat een fusie van de vier gemeenten van Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee wenselijk is. Dat advies van die provinciale commissie, getiteld ‘Samen voor ons eiland’ en gepubliceerd op 31-3-2009, namelijk fuseren of unaniem kiezen voor een ander samenwerkingsmodel, staat haaks op de mening van twee (Goedereede en Oostflakkee) van de vier gemeenten, die immers zelfstandig willen blijven, terwijl de andere twee (Middelharnis en Dirksland) de voorkeur geven aan een fusie maar dan met alle vier gemeenten. Het is daardoor nog niet te voorspellen of, en zo ja wanneer, het eventueel zal komen tot een samenvoeging van een of meer gemeenten op het eiland Goeree-Overflakkee. De vier gemeenteraden werd verzocht binnen tweeëneenhalve maand een reactie op dit advies bekend te maken aan Gedeputeerde Staten.
Minister Donner heeft op 20 juni 2011 aan de Tweede Kamer meegedeeld dat hij het voorstel tot fusie van deze vier gemeenten in de ministerraad zal brengen. Ondanks de tegenstand (van ondermeer Goedereede) wil de minister dat alle vier gemeenten fuseren tot één gemeente.
De ministerraad heeft op 14 oktober 2011 het herindelingsplan voor de vier gemeenten goedgekeurd, dat inmiddels gesteund wordt door drie van de vier gemeenten. De ministerraad besloot een gedwongen herindeling door te zetten. De gemeente Goedereede is nu de enige gemeente van dit viertal die tegen deze herindeling is; de raad van deze gemeente heeft eind januari 2012 een motie aangenomen waarin wordt voorgesteld de fusiedatum te verschuiven van 1-1-2013 naar 1-1-2014.
De Tweede Kamer heeft op 17 april 2012 voor het wetsvoorstel tot samenvoeging gestemd (kamerstuk 33175). Medio mei 2012 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Eerste Kamer een eerste bespreking gehad. De Eerste Kamer zag dit wetsvoorstel niet als controversieel en heeft dit wetsvoorstel op 3 juli 2012 aangenomen.